Få et tilbud på din rejse

Generelle Betingelser

Læs de generelle betingelserne grundigt før bestilling af din rejse. Det er første skridt mod en vellykket ferie.

Rejsegarantifonden

DANexplore er medlem af rejsegarantifonden – reg. nr. 2842. Alle pakkerejser er omfattet af Rejsegarantifonden.

Bestilling

Bestilling skal ske til DANexplore og er bindende for såvel kunde som DANexplore, når depositum er betalt, og når betalingen er sket rettidigt. Ved betaling af depositum bekræfter kunden samtidig at have accepteret de vilkår/bestemmelser, der fremgår af ordrebekræftelsen samt af DANexplores generelle betingelser. HUSK ved bestilling at oplyse de rejsendes navne nøjagtigt som angivet i passet.

Betaling

Depositum: Depositum opkræves ved fremsendelse af ordrebekræftelse. Såfremt depositum ikke betales inden for den angivne frist, bortfalder tilbuddet.

Restbetaling: Restbetaling forfalder senest 8 uger før afrejse. Hvis bestilling sker mindre end 6 uger før afrejsen skal det fulde beløb betales senest ved fremsendelse af ordrebekræftelse. Såfremt fristen for restbetaling ikke overholdes bortfalder aftalen, og det allerede indbetalte depositum er tabt.

Rejsedokumenter

Billetter og øvrige rejsedokumenter: Billetter og øvrige rejsedokumenter vil blive fremsendt efter restbetaling er modtaget. Såfremt de ikke er modtaget senest 10 dage før afrejse skal der tages kontakt til DANexplore.

Skatter og afgifter

En del skatter og afgifter opkræves i forbindelse med billetudstedelsen og er inkluderet i billetprisen. Dog kan der være lokale skatter såsom afrejseskatter og enkelte nationalpark afgifter der ikke kan inkluderes i prisen og derfor betales lokalt.

Forsikringer

Afbestilling ved akut sygdom: DANexplore anbefaler, at der sammen med bestilling af rejsen tegnes en sygdomsafbestillingsforsikring, der dækker afbestillingsomkostningerne i henhold til Goudas betingelser, som kan ses på www.gouda.dk. Afbestillingsforsikringen kan tegnes gennem DANexplore. Afbestillingsforsikringen kan kun tegnes i forbindelse med bestilling af rejsen og kan ikke efterfølgende opsiges eller refunderes.

Rejse – og ulykkesforsikring

Den rejsende er selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.m. på rejsen. Vi anbefaler derfor altid at tegne en rejseforsikring. Se www.gouda.dk. Rejseforsikring kan tegnes gennem DANexplore. Vær opmærksom på de nye regler vedrørende det gule sygesikringskort. Læs mere her!

Har du særlige ønsker til rejsen?

DANexplore kan altid forespørge på særlige ønsker både i forhold til sædereservation på fly såvel som specifikke ønsker til hoteller. Disse ønsker er aldrig garanteret, medmindre det fremgår særskilt af fakturaen.

Kundens ansvar

Det er du som kunde forpligtet til:

 • At sørge for gyldigt pas med gyldighed i minimum 6 mdr. efter hjemkomst. Husk også børn og babyer mange steder skal have eget pas – tjek reglerne på www.politi.dk
 • At søge visum. Vær opmærksom på at: DANexplores oplysninger gælder for rejsendemed dansk pas. Har den rejsende dobbelt statsborgerskab eller udenlandsk pas, er det den rejsendes ansvar selv at søge oplysning hos egen ambassade om hvilke formaliteter, der er nødvendige for gennemførsel af rejsen. Se mere om hvor du kan finde en ambassade påwww.um.dk
 • At sørge for nødvendige vaccinationer – information kan bl.a. søges på www.ssi.dk
 • At kontrollere at for-, mellem- og efternavne i billetter, pas og andre rejsedokumenter stemmer overens. Husk at ALLE navne skal oplyses som de står i passet ved bestilling.
 • DANexplore påtager sig ikke ansvar for de udgifter og konsekvenser ukorrekte oplysninger kan medføre. Hvis en navneændring er mulig, kan det kun ske mod gebyr på kr. 500 samt gebyr til luftfartselskabet.
 • At søge oplysninger om mulige ændrede hjemrejsetidspunkter ved ALTID at kontakte flyselskabet senest 72 timer før hjemrejsen eller den videre rejse. Tiderne kan ydermere tjekkes på www.checkmytrip.com
 • At møde op i lufthavnen i god tid. I Kastrup er dette 2 timer før afrejse, men tjek altid den aktuelle situation på www.cph.dk

Vigtig information ved rejse til/via USA

Fra den 13. Januar 2009 blev der stillet skærpede krav til rejsende til USA under Visa Waver programmet. Inden afrejse skal der afgives en række oplysninger via hjemmesiden https://esta.cbp.dhs.gov. Afgivelsen af disse oplysninger, samt rigtigheden af disse, påhviler alene den rejsende. Manglende eller mangelfuld afgivelse af oplysninger kan medføre hårde konsekvenser for den rejsende. Rejsebureau DANexplore har intet ansvar for afgivelse af ovennævnte oplysninger, hvorfor DANexplore ikke kan blive mødt med krav, der måtte udspringe grundet manglende eller mangelfulde oplysninger. Spørgsmål i forbindelse med afgivelse af oplysninger skal rettes til den Amerikanske Ambassade i Danmark – for flere oplysninger om denne se http://denmark.usembassy.gov/

Når du kun køber en flybillet er det dit flyselskab, der er ansvarlig for transportens gennemførsel

DANexplore optræder som agent for de(t) i rejsen/transporten involverede flyselskab(er), der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførelse af transportaftalen.

Dette/disse selskab(ers) transportbetingelser og ansvarsbegrænsninger er derfor gældende. Transporten sker i henhold til Montreal og Warszawa konventionerne og EU forordning 889/2002, der begrænser flyselskabernes erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst, bortkomst eller beskadigelse af bagage samt i tilfælde af forsinkelse. DANexplores ansvar for mangler samt person og tingsskade for skibs og togrejser er begrænset til det erstatningsansvar vore leverandører har i henhold til henholdsvis Athen Konventionen samt COTIF/CIF konventionen.
Ovenstående betyder, at når der er købt en flybillet uden yderligere arrangement (så som f.eks. hotel, bil) er DANexplore kun formidler af transporten. Opstår der problemer under transporten som følge af forsinkelser og aflysninger er det flyselskabet, der er lavet aftale med og dermed mod dem, der skal rettes et eventuelt krav – det vil fremgå af ordrebekræftelsen, hvilket flyselskab der er aftalepart. Se evt. dine rettigheder på www.slv.dk

Force Majeure

I tilfælde af Force Majeure såsom aftalebrud, strejker, vejrlig eller andre forhold som DANexplore ingen indflydelse har på er DANexplore ikke ansvarlig.

Prisændringer

Ved pakkerejser:
DANexplore forbeholder sig ret til, efter bekræftelse af rejsen, at ændre prisen på grund af ændringer i:

 • Transportomkostninger, – herunder brændstofpriser
 • Skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser – herunder lufthavns-, havne-, landings-, startafgifter
 • Valutakurser, indkøbspriser og tariffer der er anvendt ved beregning af rejsens pris.

Eksempel på prisændring: Hvis lufthavnsafgiften udgør kr. 150,- af den samlede rejses pris, og lufthavnen vælger at hæve afgiften til kr. 200,- vil den samlede rejsepris stige med kr. 50,-

En prisændring vil blive meddelt kunden snarest muligt og senest 20 dage før afrejse. Overstiger en prisforhøjelse mere end 10 % af rejsens pris, kan kunden, ved uden unødigt ophold skriftligt at kontakte DANexplore, afbestille rejsen og kræve det indbetalte beløb tilbagebetalt. Sker der ændringer i nedadgående retning i ovennævnte forhold indenfor 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse.

Ved Flight Only:
Se din ordrebekræftelse for regler.

Afbestillingsregler:

Følgende regler er gældende, såfremt der ikke er anført andre regler på ordrebekræftelsen:

 • Depositum refunderes ikke
 • Ved afbestilling efter fuld betaling, er hele rejsens pris tabt

Det betragtes som afbestilling af hele flybilletten, hvis kunden ikke møder op til sin flyafgang og rejsens pris er tabt, ligesom hjemrejse billetten ikke vil kunne benyttes.

Reklamation

Reklamation over mangler på rejsen skal rettes til DANexplore eller den stedlige repræsentant (se kontaktdetaljer på voucher) så snart manglen konstateres, således at DANexplore kan forsøge at afhjælpe forholdet. Hvis der ikke reklameres på stedet, fortabes retten til senere at gøre mangelskrav gældende jvf. Lov om pakkerejser § 26.
Krav angående mangler der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være DANexplore i hænde senest 4 uger efter rejsens afslutning. Ved uenighed mellem DANexplore og den rejsende vedrørende mangler ved rejsen, kan sagen indbringes for Pakkerejseankenævnet, Røjelskær 11,3, 2840 Holte.

Værneting og lovvalg

Værneting: Retten i Randers. Eventuelle søgsmål skal afgøres efter dansk national ret og anlægges ved dansk domstol.

 

Der tages generelt forbehold for trykfejl.